Karol
Instruktor

Zapraszamy do gry!

Postanowienia ogólne

    •    Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi „Virtual Quest” (dalej zwanej w skrócie VQ) dostarczanej przez spółkę SPACEBOYS INTERACTIVE ARTUR PAWLAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Smardzewskiej 21/14 (60-161 Poznań), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000593862, NIP: 7792437666, REGON: 363313798 (dalej zwaną w skrócie Organizatorem).

    •    VQ jest usługą polegającą na wynajmie stanowiska wirtualnej rzeczywistości -  Gogli Samsung Gear VR lub komputera PC i zestawu gogli wirtualnej rzeczywistości - HTC VIVE bądź Oculus Rift

    •    Stanowiska wirtualnej rzeczywistości mieszczą się w Galerii Virtual Quest (dalej zwanej także w skrócie Galerią VQ) mieszczącej się w Poznaniu przy ul. Półwiejskiej 45.

    •    Poprzez zakupu biletu wstępu uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania

 

Uczestnicy

    •    Usługa VQ przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które ukończyły 6 lat. Dzieci poniżej 16 roku życia mogą korzystać z usług salonu tylko i wyłącznie w obecności opiekunów prawnych lub osób pełnoletnich upoważnionych do opieki nad dzieckiem, po podpisaniu zgody. 

    •    Z usługi VQ nie mogą korzystać osoby w stanie nietrzeźwym lub znajdujące się pod wpływem środków odurzających lub psychotropowych oraz osoby z przeciwwskazaniami, w szczególności wskazanymi w pkt 29-34.

 

Bilety wstępu

Warunkiem skorzystania z VQ jest zakupienie ważnego biletu wstępu. Bilety wstępu można nabywać w Galerii VQ. Bilety wstępu mogą być także rezerwowane on-line za pośrednictwem witryny internetowej

Zarezerwowany bilet należy opłacić w kasie Galerii nie później niż na 30 minut przed rozpoczęciem seansu, pod rygorem anulacji rezerwacji, lub też on-line przez stronę internetową.

    •    Bilet upoważnia do korzystania ze stanowiska wirtualnej rzeczywistości w określonym w nim dniu i o określonej w nim godzinie. Bilety utracone, skradzione lub uszkodzone nie podlegają wymianie na nowe.

    •    Rezygnacji z opłaconej usługi VQ można dokonać najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem seansu, za zwrotem biletu oraz za okazaniem paragonu fiskalnego dokumentującego uprzedni zakup biletu.

   •     Aktualne ceny można śledzić na oficjalnym cenniku.

    •    Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia innych cen niż wskazane w pkt 10 niniejszego regulaminu, a w szczególności cen o charakterze promocyjnym na wybrane seanse lub w wybranych okresach czasowych, a w szczególności w poszczególnych dniach tygodnia. Specjalna oferta cenowa nie może być łączona z jakimikolwiek promocjami, biletami zniżkowymi lub będącymi nagrodą w jakichkolwiek promocjach lub konkursach organizowanych przez  Organizatora lub jakiekolwiek inne podmioty.

    •    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne informacje na temat cen podawane w mediach innych niż witryny internetowe wskazane w pkt 10 niniejszego regulaminu lub kasa Galerii VQ.

   •     Zabronione jest korzystanie ze stanowisk niezgodnie z prawem. Klient musi posiadać własne konto STEAM i licencje na uruchamiane programy, za wyjątkiem programów na które salon posiada licencje komercyjne, bądź też programów w wersjach demonstracyjnych lub darmowych.

Sprzęt

    •    GQ wymaga korzystania z okularów (gogli) HTC VIVE lub Oculus Rift, słuchawek oraz kontrolerów (dalej łącznie zwanych także w skrócie Sprzętem) stanowiących własność Organizatora. Cena biletu to opłata za korzystanie ze Sprzętu w przygotowanych pomieszczeniach w galerii VQ.

    •    Sprzęt podlega bezwarunkowemu zwrotowi po skończonym seansie a w uzasadnionych przypadkach (w szczególności w przypadku zagrożenia dla zdrowia uczestnika seansu lub w przypadku zagrożenia uszkodzeniem lub zniszczeniem Sprzętu) także na każde żądanie personelu Galerii.

    •    Uczestnik seansu ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w Sprzęcie z jego winy, w szczególności za jego zniszczenie lub uszkodzenie wynikłe z niewłaściwego użytkowania Sprzętu. Organizator uprzedza, że wszelkie przypadki umyślnego zniszczenia lub uszkodzenia Sprzętu będą natychmiast zgłaszane na Policję.

    •    Goście wyrażają zgodę na wykonywanie i rozpowszechnianie zdjęć fotograficznych oraz filmów z ich udziałem, w szczególności do celów marketingowych przez spółkę Spaceboys Interactive Artur Pawlak sp.k.

Zasady porządku na terenie Galerii VQ

    •    W celu zapewnienia możliwie wysokiego poziomu bezpieczeństwa uczestników oraz w celu zapobieżenia ewentualnym szkodom w pomieszczeniach Galerii VQ zainstalowany jest monitoring wizyjny składający się z systemu kamer oraz video rejestratorów rejestrujących obraz z kamer. Poprzez zakup biletu wstępu uczestnik wyraża zgodę na nagrywanie jego osoby (w tym jego wizerunku) i ich ewentualne wykorzystanie dla celów związanych z bezpieczeństwem i zapobieganiem szkodom.

    •    Ze względów bezpieczeństwa każdy uczestnik projekcji zobowiązany jest stosować się do poleceń personelu Galerii VQ, w szczególności wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

    •    Każdy uczestnik zobowiązany jest do pozostawienia porządku

    •    Na całym terenie Galerii VQ bezwzględnie zabronione jest:

    •    palenie tytoniu i korzystanie z papierosów elektronicznych,

    •    wnoszenie do obiektu, zażywanie oraz przebywanie pod wpływem narkotyków, środków odurzających lub psychotropowych,

    •    wnoszenie do obiektu, spożywanie oraz przebywanie pod wpływem alkoholu,

    •    wnoszenie oraz używanie broni, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych, bądź innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu naszych Klientów,

    •    wprowadzanie zwierząt,

    •    spożywanie pożywienia,

    •    wstęp do pomieszczeń oznaczonych jako służbowe.

    •    Podczas korzystania z stanowisk wirtualnej rzeczywistości zabrania się:

    •    palenie tytoniu i korzystanie z papierosów elektronicznych,

    •    zażywanie oraz przebywanie pod wpływem narkotyków, środków odurzających lub psychotropowych,

    •    spożywanie oraz przebywanie pod wpływem alkoholu.

    •    Organizator zastrzega możliwość skrócenia czasu trwania wynajmu stanowiska VR i usunięcia z terenu Galerii VQ osób, które naruszają swym zachowaniem Regulamin, a w szczególności zasady porządku i bezpieczeństwa  na terenie Galerii VQ. Organizator uprzedza, że sytuacje rażącego naruszania zasad porządku i bezpieczeństwa będą natychmiast zgłaszane na Policję

    •    W przypadku jakiegokolwiek wypadku na terenie Galerii VQ należy bezzwłocznie przerwać seans i zawiadomić personel Galerii VQ.

 

Zasady bezpieczeństwa

    •    Zaleca się konsultację z lekarzem przed skorzystaniem z usługi GQ w przypadku kobiet w ciąży, osób starszych, wcześniejszych problemów z widzeniem obuocznym, zaburzeń psychicznych, problemów z sercem lub innych poważnych dolegliwości medycznych.

    •    U niektórych osób (ok. 1 na 4.000) reakcją na miganie lub wzory światła pojawiające się w urządzeniach VR mogą być silne zawroty głowy, ataki drgawek, napady padaczki lub chwilowe utraty przytomności. Może to nastąpić podczas oglądania telewizji, gry w gry komputerowe lud doświadczania rzeczywistości wirtualnej, nawet jeżeli wcześniej u tych osób nie występowały drgawki czy chwilowe utraty przytomności ani napady padaczki. Tego typu ataki częściej zdarzały się i dzieci i młodych ludzi w wieku do 20 lat. Osoby, które miały takie napady, utraty przytomności lub inne objawy związane epilepsją powinny zasięgnąć porady lekarza przed skorzystaniem z usługi GQ.

    •    Urządzenie wirtualnej rzeczywistości może emitować fale radiowe, które mogą wpływać na działanie urządzeń elektronicznych działających w pobliży, również rozruszników serca. W przypadku korzystania z rozrusznika serca lub innych wszczepionych urządzeń medycznych nie należy korzystać z usługi VQ bez uprzedniego zasięgnięcia porady lekarza lub producenta urządzenia medycznego.

    •    Dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać z usług salonu tylko i wyłącznie w obecności opiekunów prawnych lub osób pełnoletnich upoważnionych do opieki nad dzieckiem. Rodzice powinni sprawdzać, czy u dzieci, które korzystały lub korzystają z usługi VQ nie występują opisane w niniejszym regulaminie objawy i powinni ograniczyć czas spędzany przez dzieci na korzystaniu z usługi VQ. Należy unikać zbyt długiego korzystania z urządzenia przez dzieci, ponieważ może to negatywnie wpłynąć na koordynację wzrokowo-ruchową, równowagę i podzielność uwagi. Rodzice powinni dokładnie sprawdzać, czy u dzieci nie występuje ograniczenie żadnej z tych umiejętności podczas korzystania z usługi VQ lub po zakończeniu takiego korzystania.

    •    Aby odczuwać przyjemność z doświadczania wirtualnej rzeczywistości konieczne jest posiadanie nieupośledzonego zmysłu równowagi i ruchu.

    •    Nie należy korzystać z usługi VQ (urządzenia Samsung Gear VR) w przypadku zmęczenia, senności albo pod wpływem leków, alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających lub psychotropowych, w trakcie problemów trawiennych, w stanach napięcia emocjonalnego lub niepokoju ani w przypadku przeziębienia grypy, bólów głowy, migren, bólów ucha, ponieważ zwiększa to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych objawów.

    •    Należy zaprzestać korzystania z usługi VQ, jeżeli wydaje się ono zbyt gorące. Długi kontakt z przegrzanym urządzeniem może spowodować poparzenia.

    •    Słuchanie dźwięków o dużej głośności może spowodować utratę słuchu. Dźwięk tła oraz długotrwała ekspozycja na głośne dźwięki mogą spowodować, że dźwięki wydają się cichsze niż w rzeczywistości. Z uwagi na absorbujące właściwości rzeczywistości wirtualnej nie należy korzystać z usługi VQ  z głośnym dźwiękiem, aby zachować świadomość otoczenia i ograniczyć ryzyko uszkodzenia słuchu.

    •    Należy natychmiast zaprzestać korzystania z usługi VQ  w przypadku wystąpienia następujących objawów: napady drgawek, utrata świadomości, zmęczenie oczu, drganie oczu lub mięśni, mimowolne ruchy, zmienione, rozmyte lub podwójne widzenie lub inne nieprawidłowości widzenia, zawroty głowy, dezorientacja, gorsza równowaga, gorsza koordynacja wzrokowo-ruchowa, nadmierne pocenie się, nadmierna produkcja śliny, nudności, oszołomienie, ból głowy lub oczu, senność, zmęczenie lub jakiekolwiek objawy choroby lokomocyjnej.

    •    Długotrwałe korzystanie z usługi VQ  i urządzeń sterujących (np. kontrolerów) może powodować ból mięśni, stawów lub skóry. W przypadku odczuwania bólu, zmęczenia, drętwienia, pieczenia lub sztywności jakiejkolwiek części ciała podczas sensu, należy zaprzestać korzystania z usługi VQ  i odpocząć kilka godzin przed ponownych skorzystaniem z usługi VQ.

    •    Tak jak w przypadku symptomów pojawiających się po opuszczeniu pokładu statku symptomy związane z doświadczeniem wirtualnej rzeczywistości mogą trwać lub pojawić się kilka godzin po korzystaniu z urządzenia. Do takich objawów należą opisane powyżej, a także nadmierne zmęczenie i zmniejszona podzielność uwagi Te symptomy zwiększają ryzyko wystąpienia obrażeń podczas normalnych czynności w świecie rzeczywistym.

    •    Do momentu ustania wszystkich symptomów nie należy prowadzić pojazdów, sterować maszynami ani angażować się w czynności wymagające wytężania wzroku lub wysiłku fizycznego, które mogą mieć poważne konsekwencje (tzn. czynności, przy których wykonywaniu wystąpienie symptomów mogłoby doprowadzić do śmierci, obrażeń ciała lub zniszczenia majątku) lub innych czynności wymagających niezaburzonej równowagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej (np. uprawianie sportu, jazda na rowerze).

    •    W razie pojawienia się jakichkolwiek dolegliwości opisanych w niniejszym regulaminie należy zasięgnąć porady lekarza.

    •    O każdym przypadku wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości opisanych w niniejszym regulaminie należy natychmiast poinformować personel Galerii VQ.

    •    Nie należy korzystać z usługi VQ, jeżeli jakikolwiek kabel jest uszkodzony lub jakiekolwiek przewodu znajdują się na wierzchu. O każdej takiej sytuacji należy natychmiast poinformować personel Galerii VQ.

 

Postanowienia końcowe

    •    Regulamin obowiązuje od dnia 22.01.2016 roku

    •    Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę, kradzież, modyfikację lub uszkodzenie jakichkolwiek przedmiotów osobistych wniesionych do obiektu Galerii VQ, które nie zostały oddane na przechowanie Organizatorowi. Organizator zastrzega sobie pobieranie opłaty za przyjmowanie osobistych rzeczy uczestników na przechowanie. Wysokość opłat za przyjęcie osobistych rzeczy uczestników na przechowanie podawana jest poprzez wywieszenie informacji w Galerii VQ

    •    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.